fbpx

GDPR – Ochrana osobních údajů

Základní informace o zpracování vašich osobních údajů

Mgr. Vladimír Drápal Vám tímto poskytuje základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Mgr. Vladimír Drápal pracuje s osobními údaji, které mu poskytují dobrovolníci, podporovatelé, dárci a další jedinci i organizace. Uvědomuje si, že tyto osobní údaje jsou citlivou záležitostí, a je pro něho důležité, abyste se v rámci naší spolupráce cítili bezpečně. Všechny údaje zpracovává v souladu se zákonným rámcem ochrany osobních údajů.

Jméno: Mgr.Vladimír Drápal
Sídlo: Rybalkova 1140, 440 01 Louny
Místa výkonu činnosti: Rybalkova 1140, 440 01 Louny
Web: www.vdrapal.cz
E-mail: vladimir@vdrapal.cz
Právní forma: fyzická osoba
Bankovní účet pro dary: k dispozici spolu s příslušnými pokyny po vyžádání e-mailem

Dobrovolníci, podporovatelé, dárci a další jedinci, organizace či firmy berou na vědomí a souhlasí s tím, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup osoby spolupracující s Mgr. Vladimírem Drápalem a dále též účetní, právní poradci, správce webových stránek, jakožto zpracovatelé, přičemž aktuální seznam konkrétních zpracovatelů je k dispozici na vyžádání v sídle Mgr. Vladimíra Drápala.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vaše údaje budou využity pouze pro účely kampaně do Senátu PČR, případně pro účely výkonu mandátu senátora. Vaše data neposkytnu žádné třetí osobě a do dvou měsíců po vyhlášení výsledků voleb je smažu (samozřejmě pouze ta data, která nepotřebuji ze zákona pro dokládání darů). V případě vítězství v senátních volbách 2020 budu vaše údaje využívat i v průběhu výkonu funkce senátora. Do dvou měsíců po zániku mandátu senátora údaje budou údaje smazány. Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit s dotazem, můžete mě kontaktovat na e-mailu katerina@vdrapal.cz. Rádi vám Vaše dotazy z oblasti zpracování vašich údajů zodpovím.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám osobní údaje, které jste mi svěřili sami, a to z následujících důvodů: plnění smlouvy, vedení účetnictví, zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, marketing a zasílání zpravodaje.

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře. Chráním je, jako by byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

  • Máte právo na informace, které je splněno již touto informací se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup mě můžete vyzvat a já vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracovávám údaje nezákonně, ale nechcete všechny své údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  • Právo na výmaz („být zapomenut“) – nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vás vymažu. V některých případech jsem ale vázán zákonnou povinností a musím například evidovat vystavené daňové doklady po dobu lhůty stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítám, pokud mě budete nejprve o tomto podezření informovat, abych mohl pochybení napravit.

Povinnosti správce vašich osobních údajů

Všichni spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Z předvolebních akcí jsou pořizovány fotografie a videa za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti kandidáta na senátora, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Neposkytuji třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti doporučuji třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Nenesu odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 3. 2020.